ฝาก 500
ถอน 8,500
เวลาเเเตก : 11.36 น.
ฝาก 10,000
ถอน 20,500
เวลาเเเตก 12.47 น.
ฝาก 1,000
ถอน 8,000
เวลาเเเตก : 13.41 น.
ฝาก 5,000
ถอน 10,000
เวลาเเเตก : 14.56 น.
ฝาก 3,000
ถอน 14,000
เวลาเเเตก : 15.36 น.