ฝาก 500
ถอน 5,000
เวลาเเเตก : 11.13 น.
ฝาก 5,000
ถอน 15,000
เวลาเเเตก 11.54 น.
ฝาก 5,000
ถอน 16,500
เวลาเเเตก : 12.38 น.
ฝาก 2,000
ถอน 7,000
เวลาเเเตก : 12.47 น.
ฝาก 300
ถอน 10,000
เวลาเเเตก : 13.31 น.