ฝาก 200
ถอน 1,190
เวลาเเเตก 18:02 น.
ฝาก 500
ถอน 9,392
เวลาเเเตก 16.20 น.
ฝาก 8,000
ถอน 28,032
เวลาเเเตก 14.25 น.
ฝาก 400
ถอน  4,800
เวลาเเเตก : 13.40 น.
ฝาก 322
ถอน  2,010
เวลาเเเตก : 13.15 น.
ฝาก 450
ถอน 1,600
เวลาเเเตก : 12.30 น.
ฝาก 1,900
ถอน 6,500
เวลาเเเตก : 11.45 น.
ฝาก 320
ถอน 3,400
เวลาเเเตก : 10.23 น.
ฝาก 200
ถอน 3,003
เวลาเเเตก : 09.30 น.